ผลิตภัณฑ์คุณภาพและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ระบบการควบคุมคุณภาพของ บริษัทฯ เริ่มต้นตั้งแต่การควบคุมหินปูนจากแหล่งผลิต ทางบริษัทฯ ได้มีมาตรการ การสำรวจแหล่งวัตถุดิบหินปูนจากหน้าเหมือง และหินปูนจากโรงโม่หิน เพื่อนำตัวอย่างมาตรวจ และทดสอบก่อนจะรับเข้าสู่กระบวนการผลิต จึงมั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่เข้ามาในกระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ก่อนวัตถุดิบจะเข้ามาในกระบวนการผลิต จะต้องมีการตรวจและทดสอบให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ และไม่เพียงเท่านั้นหลังจากผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ปูนสุกและผลิตภัณฑ์ปูนขาวแล้ว จะต้องผ่านส่วนงานคัดแยกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพออกโดยทันทีในระหว่างการผลิต เพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ออกจากกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทาง บริษัท กำหนดไว้ตามที่ลูกค้าต้องการ และในขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์จะมีการสุ่มตัวอย่างก่อนขนส่งเพื่อตรวจคุณภาพก่อนการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าโดยห้องปฏิบัติการเคมีเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนสุดท้าย ดังนั้นด้วยประสิทธิภาพของระบบการทำงานที่มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยประกอบกับบุคลากรที่มีคุณภาพ จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ทางด้านระบบคุณภาพ ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นับว่าเป็นอีกความสำเร็จของบริษัทฯ ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของเรา