การใช้งานผลิตภัณฑ์ไลม์มาสเตอร์

ผลิตภัณฑ์ปูนสุกและปูนไฮเดรตมีการใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลายตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ปูนที่ได้คุณภาพ ตัวอย่าง อาทิเช่น

ด้านอุตสาหกรรมน้ำตาล :
ในการผลิตน้ำตาลทรายจะใช้ปูนไลม์ในขั้นตอนการทำความสะอาดหรือ
ทำใสน้ำอ้อย(Juice Purification) เพื่อแยกเอาสิ่งสกปรกต่างๆออก
ด้านอุตสาหกรรมเหล็ก :
ต้องใช้ปูนไลม์ที่มีความบริสุทธิ์สูง เป็นตัวช่วยดึงสารเจือปนต่างๆ
ในกระบวนการถลุงเหล็กเพื่อผลิตเหล็กคุณภาพสูง
ด้านอุตสาหกรรมกระดาษ :
ปูนไลม์ใช้ในการผลิตสารที่ใช้ในการผลิต เช่น ใช้ผลิต Sodium hydroxide(โชดาไฟ) ที่ใช้ในกระบวนการย่อย ใช้ผลิตสารฟอกขาว (Bleaching liquor) โดยเติมคลอรีนผสมกับน้ำปูนไลม์ ใช้ผลิต Satin White โดยผสม Aluminium sulfate กับน้ำปูนไลม์ และใช้ผลิต Precipitated chalkหรือ Precipitated calcium carbonate (PPC) ที่ใช้เคลือบกระดาษ โดยการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในน้ำปูนไลม์
ด้านการบำบัดน้ำ :
ช่วยแก้น้ำกระด้าง โดยปูนไลม์จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับสารเคมีที่เป็นสาเหตุให้เกิดน้ำกระด้าง กลายเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำตกตะกอนออกมา
ด้านอุตสาหกรรมเคมี :
ปูนไลม์ถูกใช้ในกระบวนการผลิตสารเคมีหลายชนิด เช่น โซดาไฟ (Sodiumhydroxide) จาก Lime-soda process โดยปูนไลม์ทำปฏิกิริยากับโซดาแอช (Sodium carbonate) เป็นต้น
ด้านอุตสาหกรรมเกษตร :
- ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างในดิน
- ทำให้แบคทีเรียบางชนิดในดินเปลี่ยนไนโตรเจนให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
- ช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ที่ให้โทษซึ่งชอบเจริญเติบโตในดินกรด
- ช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วนไถพรวนง่ายขึ้น